Island, med sin rena luft, rena vatten och orörda natur, är vårt hemland och vårt viktigaste mål.  En av Islands största resurser är dess otämjda natur och vi vill behålla det så.  Det är därför miljöfrågor ligger särskilt varmt om hjärtat hos oss på Icelandair.

Vi har antagit en miljöpolicy som tjänar som riktmärke när bolaget utvecklas och implementerar ny teknik och nya metoder.  Det övergripande målet för vår policy är att minimera Icelandairs totala miljöpåverkan och att etablera hållbara metoder genom att optimera användningen av de resurser som står till vårt förfogande.

Nedan hittar du mer detaljerad information om specifika problem och om de åtgärder som Icelandair vidtar för att åtgärda dem.

Icelandair och klimatförändringar: Inriktning på neutralitet
Klimatförändring är det mest utmanande miljöproblemet som världen står inför i dag och när man överväger sätt att hantera den måste man beakta den påverkan som flygbranschen har. För att förstå situationen bättre, beakta rapporten som utfärdats av Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC arbetar under överinseende av FN och delade ett Nobels fredspris 2007 med USA:s tidigare vicepresident Al Gore).

Enligt rapporten står flyget för 2-3 % av utsläppen av växthusgaser.  Även om detta kan tyckas vara lite, tar Icelandair sitt ansvar för att minska dessa utsläpp till noll på stort allvar.  I enlighet med International Air Transport Associations (IATA) mål, kommer Icelandair att fortsätta sina ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen.  Vi åtar oss en koldioxidneutral tillväxt från 2020 och stödjer IATA:s vision att uppnå noll utsläpp senast 2050 till fullo.

Icelandairs flotta: Grönare flygplan
Nyckeln till att minska utsläppen är att ha bränslesnåla flygplan och med detta i åtanke har Icelandair utnyttjat ett antal tekniska förbättringar av både flygplansdesign och flygteknik. Som ett exempel har vi installerat winglets på våra B757-200:or. Dessa enkla tillägg minskar bränsleförbrukningen med över 4 % genom att minska luftmotståndet vilket leder till minskade utsläpp.

Vi har också integrerat ny teknik i vår flotta, som P-RNAV (Precision Area Navigation) och ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), som är en navigationssysteminnovation som hjälper flygledningen. Det nya systemet omfattar mer än markbaserad övervakning, vilket möjliggör rymdbaserad navigering och satellitpositionering för flygplan med lämplig utrustning. Den nya tekniken minskar den minsta säkerhetssepareringen för sådana flygplan från 80 nautiska mil till endast 5 nautiska mil, vilket öppnar upp för betydligt mer bränsleeffektiva rutter som i sin tur minskar utsläppen.

När det är möjligt praktiserar vi kontinuerligt nedstignings- samt bullerskyddsförfaranden, som inte bara minskar buller, utan också sparar bränsle och minskar utsläppen. Icelandair praktiserar också enmotorig taxning varhelst det är möjligt, variabla marschhastigheter, rutter och marschhöjder samt marschklättring. Dessa är alla åtgärder för att hålla utsläppen på ett absolut minimum.

En helhetssyn: Förnybar energi
Vi menar allvar med att hålla Icelandair grönt, vilket är anledningen till att våra ansträngningar inte är begränsade till cockpit och flygplansdesign.

Ombord på våra flygplan har vi minskat mängden papper som transporteras och hur mycket extra vatten som lagras i flygplanets tankar, genomfört måltidsförsäljning på alla flygningar och minskat antal artiklar i serviceutrymmet (som glas, porslin, menyer, tidskrifter, osv.). 

Medan våra insatser ombord har lett till grönare flyg, gör vi också allt för att hålla vår administration och verksamhet miljövänlig.

Vår kontorskultur gör det till en prioritet att återvinna papper, flaskor och burkar och stänga av datorerna vid slutet av dagen. Dessutom använder vi fler stationära datorer för att minska vår energiförbrukning. När det gäller energiförbrukning ligger vårt huvudkontor på Island mycket bra till: vi använder el från 100 % förnybara källor (vattenkraft och geotermisk kraft) och belysningen har timers så att de inte lyser hela natten om någon glömmer att stänga av dem.

Vi har länge erbjudit ett e-biljettalternativ (och hoppas bli helt papperslösa snart), men allt mer av vår verksamhet har gått från pappersbaserade rutiner till ett onlineformat.  Det här formatet är mer bekvämt för passagerare och är helt klart mycket bättre för miljön genom minskat pappersavfall.

Iceland Carbon Fund: Plantera träd
Det senaste tillskottet i våra gröna satsningar är ett samarbete med Kolviður Iceland Carbon Fund, som gör våra kunder delaktiga i processen att göra flygresor mer miljövänliga. När våra passagerare köper biljetter på nätet kan de nu välja att kompensera de koldioxidutsläpp som genereras av deras del av flygningen.

Koldioxidkompensationen går till trädplantering och skogsodling på Island (fonden har även planer för skogsprojekt i tropikerna).  Trädplantering är en internationellt erkänd metod för att binda koldioxid.  Skogen står för en stor del av den koldioxid som fångas in från atmosfären och producerar livsuppehållande syre i processen och fungerar effektivt som världens "lungor".

Skogsodling är särskilt viktigt på Island eftersom det bidrar till att bekämpa erosion och återställa balansen i landets ekologi.  Genom att kompensera utsläppen blir passagerare dessutom en del av arbetet med att motverka klimatförändringar.

Grönare markpersonal
Icelandair har arbetat med Icelandair Ground Services (IGS) vid Keflaviks internationella flygplats för att skapa en av den grönaste markpersonalen i branschen.

Alla lastbilar och vagnar på marken körs på de mest miljövänliga bränslen som finns (inklusive biobränslen och naturgas).  Markpersonalen har också gjort en samlad insats för att minska bränsleförbrukningen genom att begränsa körning på rampen och frigående hanteringsutrustning (två extremt bränsleintensiva metoder).  Dessutom, eftersom IGS planerar hur verksamheten kommer att utvecklas i framtiden, går de från bränslebaserad utrustning till eldriven utrustning (Icelandairs verksamhet på Island drivs av el från 100 % förnybara källor).

Att bli grön betyder att bli global
Samtidigt som vi är övertygade om att Icelandairs verksamhet är så grön som vi kan göra den, inser vi också att det finns ett behov av att främja miljövänliga och hållbara metoder i flyggemenskapen runt om i världen.

Icelandair börjar lokalt genom att utlova fullt stöd för initiativet Single European Sky (SES) med den europeiska organisationen för luftfartssäkerhet (EUROCONTROL) i spetsen. Programmet är ett stort steg mot att skapa ett effektivt och enat luftrum över Europa genom att omstrukturera navigeringsmönster baserade på lufttrafikflöde snarare än nationella gränser.

I ett försök att bygga en gemenskap av flygresearrangörer i Europa, stödjer Icelandair också inrättandet av ett utsläppshandelsprogram i Europa, som är planerat till 2012. Vi känner att detta program är ett effektivt sätt att begränsa miljöpåverkan från utsläpp och är övertygade om att flygtrafik kommer att ingå i programmet. Vi är övertygade om att andra lufttransportföretag kommer att följa Icelandairs exempel och genom detta program ta en aktiv roll i att minimera vår branschs miljöpåverkan. Genom att samarbeta och samordna våra insatser med våra kollegor kan vi nå mycket större framgång med att göra flygresor så gröna som möjligt.

Islands miljöfond
Den ökade koncentrationen av växthusgaser, exempelvis koldioxid, i atmosfären som orsakats av vår exploatering av fossila bränslen (olja, gas, kol) har kopplats till klimatförändringar. Klimatförändringar tros vara en av de största miljöutmaningarna som har drabbat jorden.

Kolviður - "Iceland Carbon Fund"– försöker bekämpa dessa förändringar genom att göra det möjligt för enskilda, familjer, företag och institutioner att kompensera för sina transportrelaterade kolutsläpp. Kolkompensationer som köps från fonden går till trädplantering och skogsbruk på Island (fonden har även planer för skogsprojekt i tropikerna), men trädplantering är en internationellt känd metod för att binda kol. Skogar utgör den största delen av CO2-utbytet mellan land och atmosfär, och alstrar livsuppehållande syre under processen och fungerar effektivt som världens “lungor”. Skogsplantering är särskilt viktigt på Island. När man bosatte sig på Island täckte skogarna ungefär en tredjedel av landet, men idag täcker de endast 1,3 % Denna massiva skogsavverkning och den efterföljande erosionen gör landet till ett av de mest eroderade länderna i Europa. Trädplantering på Island hjälper till att bekämpa denna erosion och återställa landets ekologi.

Genom att kompensera för dina utsläpp tar du del i att lösa klimatförändringsproblemet.